• පාරිභෝගික සේවා සහායක | Customer Service Assistant - Selected Locations

  Colombo, Gampaha, Ka...
  Panadura "Gorakana", Malabe , Kaduwela , Ja-ela, Bandaragama, Muleriyawa, Wenapuwa , Kurunegala ( පානදුර "ගොරකාන", මාලබේ ,කඩුවෙල, ජා - ඇල, බණ්ඩාරගම, මුල්ලේරියාව, වෙන්නප්පුව, කුරුණෑගල )
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Senior Customer Service Assistant - ජේෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා සහායක (Selected Locations)

  Colombo, Gampaha, Ka...
  Malabe , Kaduwela , Ja-ela, Bandaragama, Muleriyawa, Wenapuwa , Kurunegala ( මාලබේ ,කඩුවෙල, ජා - ඇල, බණ්ඩාරගම, මුල්ලේරියාව, වෙන්නප්පුව, කුරුණෑගල )
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Walk In Interview- (June 21, 22. 23)

  Colombo, Kandy, Anur...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/06/2018
 • Crew Members

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Call Center Executives

  Colombo
  Preferably with 1-2 years work experience/ school-leavers also can be considered. Apply බොත්තම click කර ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කරන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Customer Care Executive / Call Center Executive (Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Delivery Riders (Male)

  Colombo, Galle, Gamp...
  Fully Owned Motor-Bike + Free Accommodation + Free Meals/Uniforms + World class Training. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Customer Care Executive (Kohuwala)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Customer Management Executive (Female)

  Colombo
  Work entails managing customer orders, deliverables and payments -- Female candidates
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018
 • Team Leader

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/07/2018