• පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු) / Pastry and Bakery ( Trainee) : Selected locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Trainee Cashier - / මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Expert Cashier / මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - දිවයින පුරා | Trainee Cashier - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - දිවයින පුරා | Customer Service Assistant - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Hot Food Kitchen (නුපුහුණු) : Island Wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Outlet Operation Assistant | මෙහෙයුම් සේවා සහායක - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Cashier

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Sports Leaders

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/09/2018
 • Personal and Group Trainers

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/08/2018