• ක්ෂේත්ර නිලධාරි / Field Officers

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 28/08/2018
 • Receptionist (Female)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Telemarketing Executive (Immediate Vacancy)

  Colombo
  Immediate Vacancy. Walk in interviews up until 31st August
  • Full-Time
  • Expires on 24/08/2018
 • Senior Merchant Acquiring / Relationship & Support Assistant

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Permanent
  • Expires on 04/09/2018
 • Executive / Junior Executive - Motor Claims processing (Kohuwala)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Dealer Sales Executive (Hardware Sector)

  Colombo, Galle, Hamb...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Regional Sales Executives

  Moneragala, Trincoma...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Customer Service Associates (Western Province)

  Colombo, Gampaha, Ka...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Crew Members

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Senior Customer Service Assistant - ජේෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා සහායක (Selected Locations)

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018