• ක්ෂේත්ර නිලධාරි / Field Officers

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 28/08/2018
 • Technical Assistant (Laboratory)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Delegate Sales Executives

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/08/2018
 • Hardware Technicians (On-Site Support)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Insurance Operations Assistant / Trainee Insurance Operations Assistant

  Puttalam
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Data Entry Operator (Male/ Female)

  Colombo
  Diploma in Computer Information Technologies. Please refer to the job advert for further information
  • Full-Time
  • Expires on 23/08/2018
 • Trainee Marketing Executive - FD

  Colombo, Galle, Ampa...
  School leavers are welcome to apply.
  • Full-Time
  • Expires on 03/09/2018
 • Crew Members

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • මෙහෙයුම් සේවා සහායක - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018
 • Hot Food Kitchen (පුහුණු): Selected locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Bandaragama, Panadura, Kimbulapitiya, Chilaw ( බණ්ඩාරගම, පානදුර, කිඹුලාපිටිය, හලාවත )
  • Full-Time
  • Expires on 04/09/2018